שילוב סטודנטים

מאמר זה בוחן את אפשרויות שילוב סטודנטים ערבים ויהודים במכללות בארץ, כאשר השילוב
הקיים במכללת אוהלו משמש כמקרה מבחן. נציג את המאפיינים של שלושים סטודנטים יהודים
וערבים, גברים ונשים, שלומדים בצוותא במכללת אוהלו בקצרין, נפרט את אופן השילוב ביניהם
ונשאל אם שילוב כזה עשוי לקדם שלום בין יהודים וערבים.
השאיפה לשלום היא ערך משמעותי בהוויה הישראלית, והיא מופיעה בהקשרים רבים ושונים,
בדיונים הפוליטיים כמו גם בהושטת היד לברכה. השלום מקדם סובלנות, מונע אלימות ויוצר
דיאלוג בין הצדדים. החינוך לשלום, שמתבטא בשילוב בין סטודנטים יהודים לערבים, מעלה את
ערכה של ההשכלה הגבוהה בכלל ואת ערך ההשכלה לחברה הערבית בפרט על רקע מצבו הירוד
של המגזר הערבי במדינה.
ברקע התיאורטי אביא את סוגי השילוב הקיימים, את אפשרויות השילוב במוסדות האקדמיים
השונים וכן אעלה קשיים וחסמים המונעים מן הסטודנט הערבי להשתלב כשווה בין שווים
בחברה הישראלית.